Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky portálu Živo-Bytí.cz

1. Provozovatel

Provozovatelem portálu Živo-Bytí.cz je Obchodně výrobní a stavební družstvo ŽIVA (IČ: 28649052).

2. Registrace uživatele

Registrace. Pro Užívání Služeb je nezbytné provedení Registrace. I v případě, že kterákoli Služba pro její Užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat.

Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Souhlas s VSP. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.

Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.

Uživatelský účet. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.

Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

3. Odpovědnost za vložený obsah

Provozovatel serveru nenese odpovědnost za vložené informace o firmě, produktu, farmářském trhu, akci či skupině. Současně si však provozovatel vyhrazuje právo smazat veškerý vložený obsah, který by mohl být v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, ohrožovat veřejný pořádek, nebo by mohly odporovat oprávněným zájmům provozovatele. Při vkládání jakéhokoliv obsahu uživatelem je zakázáno zejména:

a. publikovat text či fotografie, jejichž zveřejnění představuje porušení autorských, průmyslových, či jiných práv třetích osob,
b. záměrně uvádět lživé a neúplné údaje, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit třetí osoby,
c. užívat vulgarismy, pornografii nebo obsah, který může ve společnosti vyvolávat nenávist, rasismus, xenofobii nebo potlačování práv menšin.

Při zjištění jakéhokoliv porušení těchto podmínek kontaktujte prosím ihned provozovatele na info@zivo-byti.cz pro sjednání nápravy.

4. Autorská práva

Vložením obsahu, obrázku či videa poskytuje uživatel provozovateli nevýhradní licenci k jejich umístění na veřejně přístupnou internetovou stránku serveru Živo-Bytí.cz, a to bez časového, územního a množstevního omezení. Tato licence je poskytována uživatelem bezúplatně dle § 49 odst. 2 písm. b) autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Provozovatel je oprávněn poskytnout kontaktní údaje všech veřejných subjektů registrovaných na serveru Živo-Bytí cz třetím stranám a to především různým vyhledávácím a adresářovým službám a systémům, aby byly tyto subjekty a objekty registrované na serveru Živo-Bytí.cz lépe dohledatelné těmito třetími stranami.

5. Ochrana osobních údajů

Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají  uživatelé souhlas k tomu, aby provozovatel  portálu Živo-Bytí.cz zpracovával  poskytnuté osobní údaje v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo  poskytování tohoto obsahu jiným osobám, a dále včetně  správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu provozování portálu Živo-Bytí.cz.

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.  Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Provozovatel Vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Od návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při registraci uživatele, při níž uživatel potvrdil souhlas se zpracováním údajů. Takto získané osobní údaje se používají pouze k účelům, k nimž je uživatelé poskytli.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktuje na info@zivo-byti.cz.

6. Ostatní

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody či újmu uživatele serveru. Uživatel používá server Živo-Bytí.cz na vlastní odpovědnost.

Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za kvalitu, jakost, původ či legalitu zboží nabízeného prodejci prostřednictvím internetového obchodu, ve vztahu mezi prodejcem a zákazníkem vystupuje pouze v roli zprostředkovatele. Prodejce užívá server Živo-Bytí.cz a jeho internetový obchod na vlastní odpovědnost.

Právní vztah, související s nabídkou, prodejem a koupí zboží a služeb se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku - zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, přičemž jeho účastníky jsou pouze Prodávající a Kupující (uživatel). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zboží nabízené na serveru Živo-Bytí.cz.

V případě závažných provinění proti pravidlům provozu a užívání serveru Živo-Bytí.cz si provozovatel vyhrazuje právo zrušit registraci uživatele, firmy, farmářského trhu či jakéhokoliv jiného objektu na serveru a znemožnit mu tak užívání serveru. Využitím jakékoliv služby na serveru uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami portálu Živo-Bytí.cz.

7. Závěrečná ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na serveru. Provozovatel je oprávněn Všeobecné smluvní podmínky měnit a doplňovat jednostranně, kdykoli bude považovat za potřebné a účelné je upravit. Změny oznámí (zveřejní) na serveru, přičemž změny nabývají účinnosti jejich oznámením. Od zveřejnění je uživatel povinen upravené Všeobecné smluvní podmínky dodržovat.

V případě, že uživatel nesouhlasí s novým zněním Všeobecných smluvních podmínek a tento nesouhlas vyjádří zasláním svého stanoviska na info@zivo-byti.cz provozovateli, není oprávněn dále užívat služeb provozovatele portálu Živo-Bytí.cz. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Všeobecných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek  které zůstávají platná a účinná.

Právní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Práva, jež nejsou těmito Všeobecnými smluvními podmínkami upravená, se řídí zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění. Veškeré spory, jež vzniknou z právních vztahů mezi provozovatelem a uživatelem, se provozovatel a uživatel zavazují řešit především dohodou. Pokud se spory dohodou a jednáním stran nepodaří vyřešit, budou rozhodovány obvyklou soudní cestou u místně příslušného soudu dle sídla provozovatele portálu Živo-Bytí.cz.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2013.

Spolupracujeme

 


          .